Инвестиционно предложение на фирма „Румениге – 2006“ ЕООД за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на (ОЧЦМ), (ИУМПС), (ИУЕЕО), (НУБА), (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „Румениге – 2006“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София-град, район „Кремиковци“, ул. „Витиня“ № 6

ЕИК: 175072889

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Наименование:

„Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“, с адрес: област София, община Столична, гр. София, р-н "Кремиковци", ул. „Япаджа“, ПИ с индентификатор 68134.8555.234, номер по предходен план 234.

Местоположение: област София, община Столична, гр. София, р-н "Кремиковци", ул. „Япаджа“, ПИ с индентификатор 68134.8555.234, номер по предходен план 234.

Кратка характеристика на обекта: Инвестиционното предложение е ново и предвижда извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло. Територията на имота попада в устройствена зона за производство в малки и средни предприятия – Пмс, според ОУП на Столична община.

Опазване на околната среда:

Площадката не попада в защитени територии. Не се очаква негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух, водите и почвите в района от реализацията на инвестиционното предложение. На площадката не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура.

За контакти: Румен Доганджийски

Адрес: София, община Столична, област София – град, район „Кремиковци“, ул. „Витиня“ № 6

тел.: 0889 100 660, e-mail: office@avto-4asti.com; rumenige2006ltd@gmail.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

12.10.2018