Инвестиционно предложение за "Обособяване на площадка за изкупуване и временно съхраняване на отпадъци от цветни и черни метали, хартия, картон, пластмаси, както и разкомплектоване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване)"

 

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4 , ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -ОВОС ( ДВ бр. 25/2003 г. , изм. ДВ бр. 3/2006 г.) "МеталСкрап  България" АД, гр. София, Община Софийска, Район Сердика, бул. „Илиянци“ №119, ЕИК 204523092

СЪОБЩАВА

Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от цветни и черни метали , хартия , картон , пластмаси , както и разкомплектоване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване), върху терен находящ се: гр. София, Община Софийска, Район Сердика, бул.„Илиянци“ № 119, имот с идентификатор 68134.502.33, площ 3000 кв.м.

МеталСекрап България АД ,тел. 02/926 9807, гр. София, Община Софийска, Район Сердика, бул.„Илиянци“ № 119
За контакт: Виктория Станкова Кашукеева

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул.„Цар Борис III“ №136, ет. 10,
е-мail:riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

Приложение:

Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г. , изм. ДВ бр. 3/2006 г.)

11.04.2017