Инвестиционно предложение за обекти: "Изграждане на бул. „Тодор Каблешков" от ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни връх“ и трамваен релсов път по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България“ до бул. „Черни връх“

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, обн. ДВ бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 23 август 2019 г.),

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обекти:

1. Изграждане на бул. „Тодор Каблешков" от ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни връх“.

Бул. „Тодор Каблешков” принадлежи към първостепенната улична мрежа – градска магистрала ІІ клас. Участъкът е с дължина 1 410 m. Обхватът на обекта е от ул. „Луи Айер” до бул. „Черни връх“ и предвижда изграждане на северно и южно платно всяко по 9,00 m, обособяване на релсов път с централно трасе с широчина 7,30 m, съгласно регулацията, две еднопосочни велоалеи и тротоари средно по 5,00 m, като продължение на габарита в етап 1 от бул. „България“ до ул. „Луи Айер”.

Общата дебелина на пътната конструкция е 65 см: h=4 сm плътен асфалтобетон, тип А с пол. мод. битум, h=6 сm неплътен асфалтобетон с пол. мод. битум, h=14 сm порест асфалтобетон за основен пласт и h=41 сm трошен камък.

Настилката за велоалеята е обща дебелина 35 сm: 5 сm плътен асфалтобетон и основа от трошен камък. Тротоарната настилка е с обща дебелина 35 сm: 6 сm унипаваж, 3 сm пясък и 30 сm трошен камък.

 • Част: Водоснабдяване:

  В северното платно е предвиден нов водопровод от чугунени муфени тръби ф500 за 10 аtm. В южното платно е предвиден консумативен водопровод ф110PE, нови СВО и надземни пожарни хидранти.

 • Част Отводняване и Канализация:

  В северното платно се предвижда етапно изграждане на канализация за смесени води и за отводняване на пътното платно с диаметри от DN300 до DN600, както и превключване на съществуващите СКО от съществуващата застройка.

  В южното платно е необходимо изграждане на Главен клон V с диаметър ф1200 мм (сткл.) в участъка от ул. ”Луи Айер” до ул. ”Майор Павел Павлов”.

  В трасето на новото южно платно попадат подземни проводи и съоръжения строени по стопански начин, които е необходимо да се реконструират или изместят.

  Отводняването на релсовия път е предвиден с напречни отводнителни връзки към канализационната мрежа по бул. „Тодор Каблешков“.

 • Част Улично осветление:

  Предвидени са нови осветителни тела, монтирани на нови горещопоцинковани стоманени стълбове. На тях ще се монтират еднораменни конзоли с дължина 1,6 м с по един осветител LED 120 W.

 • Част Телекомуникация:

  Предвижда се изграждане на нова телефонна мрежа и ново пресичане, като всички кабели, които се засягат, ще се изместят в новопроектираната тръбна мрежа.

 • Част Ел. снабдителна мрежа:

  Всички засегнати кабелни линии Ср.Н 20 кV и НН се изместват и реконструират, като изместването ще се осъществи чрез полагане на нови кабели и муфиране към съществуващите. Изгражда се нова тръбна мрежа в тротоарите и нови пресичания на бул. “Тодор Каблешков“.

 • Част Конструктивна:

Преминаването на реките Боянска бара и Дреновичка под бул. „Тодор Каблешков” се предвижда с изграждане на двата покрити участъка под бул. „Тодор Каблешков”, съобразени със съществуващите проекти за корекция на двете реки. Запазени са надлъжните наклони и ширини на дъното. Покритите участъци ще се изпълнят като стоманобетонови галерии като височината на светлото сечение ще дава възможност за достъп с малогабаритна техника при почистване и поддръжка на съоръженията. Взето е в предвид и възможността, при бъдещо изграждане, корекцията на Боянска Бара, галерията на река Дреновичка да провежда общото водно количество Q0.1%= 114.1 м3/сек.

 • Част Газоснабдяване:

  Изгражда нов подземен разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в работния обхват на обекта.

 • Ландшафтна архитектура:

  В трасето на новопроектираната улица растителността е от самонастанени видове и такива с издънков произход. Зелените площи не са поддържани, съществува множество храстова и увивна растителност, а дърветата не са подкастрени. Ще се извърши разчистване на терена за бъдещото строителство и засаждане на нова растителност по проект. Разположението на новите дървета е съобразено с надземната и подземна инфраструктура, а разстоянието между тях е около 6 метра.

  2. Трамваен релсов път по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България“ до бул. „Черни връх“.

 • Релсов път, ККМ и ТИС:

  Изграждането на трамвайния релсов път обхваща кръстовището на бул. „България“ и бул. „Тодор Каблешков” (изграждане на триъгълник), продължава в средната ивица на бул. „Тодор Каблешков” в обособено трамвайно трасе и в съчетано трасе по бул. „Черни връх“, стигайки до обръщателното ухо на ТМ № 10. Общата дължина е 6 100 m единичен коловоз. Системата на релсовия път е модерна с цел намаляване на шума и вибрациите. Ще се прецизират пероните и разположението на спирките по дължина на трасето. Освен горно и долно строене се предвижда нова контактно-кабелна мрежа и контейнерна токоизправителна станция в близост до Софийския зоопарк.

  За контакти: инж. Николина Станева – главен експерт в дирекция „Инвестиционно проучване, планиране и възлагане” – Столична община, тел: 02/802 89 73/61; факс: 02/980 18 45; е-mail: n.staneva@sofia.bg

  Писмени становища и мнения се приемат в район „Триадица”, гр. София, 1000, ул. „Алабин” № 54 и РИОСВ, гр. София, 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

  Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

11.12.2020