Инвестиционно предложение за: „Изменение и допълнение на използваните съоръжения за третиране на отпадъци на площадка на „Аполо Металс“ ЕООД, в гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. "Ботунец“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 „Аполо Металс“ ЕООД

с адрес: област София (столица), община Столична, гр. София – 1113, район "Слатина", ж.к. "Гео Милев", ул. "Елисавета Багряна" № 14, ет. 2, ап. офис 7, ЕИК: 203666244

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изменение и допълнение на използваните съоръжения за третиране на отпадъци на площадка на „Аполо Металс“ ЕООД, в гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. "Ботунец", ПИ с идентификатор 68134.8275.598, стар идентификатор 68134.8275.572, стар УПИ № V – 10, кв. 71А“

Лице за контакти: Станислав Николов, консултант-еколог, 0877774215, office@apollo-metals.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

27.09.2018