Инвестиционно предложение за изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, изготвено в рамките на проект № BG16M1OP002-1.007-0001-C01 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда информираме, че в рамките на проект № BG16M1OP002-1.007-0001-C01 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е изготвено Инвестиционно предложение за изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община.

Инвестиционно предложение за изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община

Графичен материал

19.02.2021