Инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване ПИ с идентификатор 29150.7102.1155; Временно строителство на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, помещение за обитаване и изгребна яма в ПИ с идентификатор 29150.7102.319; Селскостопанска постройка за отглеждане на животни с помещение за ветеринарно обслужване,...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване поземлен имот с идентификатор 29150.7102.1155; Временно строителство на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, помещение за обитаване и изгребна яма в поземлен имот с идентификатор 29150.7102.319; Селскостопанска постройка за отглеждане на животни с помещение за ветеринарно обслужване, помещение за обитаване и изгребна яма в поземлен имот с идентификатор 29150.7102.1155 на обект  Животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 29150.7102.1155 в землище на с. Железница, район "Панчарево", Столична община, ЕКАТТЕ 29150, с възложител ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА СИМЕОНОВО ООД."

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

25.11.2019