Инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. "Асен Йорданов", гр. София"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

От СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София – 1000, р-н "Оборище", ул. "Московска" № 33

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. "Асен Йорданов", гр. София."

За контакти: гр. София – 1000, р-н Оборище, ул. Московска №33, тел. 02/9377303

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложения:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
Карта

20.08.2019