Инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец „ТК Софийски имоти" и автоматизирана поливна система на територията на м. Парк „Възраждане"

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Софийски имоти“ ЕАД , гр. София, ул. „Ген. Гурко“ 12, ет. 6, ЕИК 831835134

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец „ТК Софийски имоти" и автоматизирана поливна система на територията на Парк „Възраждане" в част от УПИ I „за парк", кв. 1, м. Парк „Възраждане" Зона Б-5-4, идентичен с ПИ 68134.305.79.

Целта на инвестиционното намерение е да се използват подземни води за напояване на зелените площи на парка, като паралелно с това се изгради автоматизирана поливна система.

За контакти: Димитър Шивачев – изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ 12, ет. 6, тел.: 029377801.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

2. Приложение

 

 

25.05.2018