Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 80 м”, м. „кв. "Симеоново”, район „Витоша”, с възложител „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 80 м” в УПИ XIV-610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, поземлен имот с идентификатор 68134.2043.4189, кв. 32А, м. „кв. "Симеоново”, район „Витоша”, Столична община, с възложител „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

18.02.2021