Инвестиционно предложение за: “Изграждане на складове за съхранение на промишлени стоки, офиси, открит паркинг за 20 бр. МПС, изместване и възстановяване на естествено корито от река" в границите на УПИ I1020, (ПИ с идентификатор 68134.4141.1020), нов кв. 7В, м. Кв. "Суходол", район "Овча купел", гр. София, Столична община – ново инвестиционно предложение

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/2003 г.)

КРАСТРАНС 2008 ЕООД ,

с управител Красимир Иванов

с адрес: гр. София, р-н "Витоша", кв. "Драгалевци", ул. “Христина Морфова”, № 14; ЕИК 200424061

 

Лице за контакти и упълномощен представител:

Минчо Минчев, моб.тел. 0889/440-836

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Овча купел" – СО, че има инвестиционно предложение за: “Изграждане на складове за съхранение на промишлени стоки, офиси, открит паркинг за 20 бр. МПС, изместване и възстановяване на естествено корито от река" в ГРАНИЦИТЕ НА УПИ I1020, (ПИ с идентификатор 68134.4141.1020), НОВ КВ. 7В, М. КВ. СУХОДОЛ, РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА – НОВО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew.sofia.org.


Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

18.10.2018