Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ИСА 2000“ ЕООД гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 25 /наименование иа физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ на територията на гр. София, р-н Кремиковци, кв. Враждебна, м. Алваджия, ул. 46 № 1, Поземелен имот № 966. На площадката ще се рециклират строителни отпадъци (чрез трошене) с цел намаляване на количествата депонирани инертни отпадъци.
/наименование, местоположение и кратка характеристика иа обекта/
За контакти: Светослав Воински,
e-mail: svetoslav.voynski@isa2000.bs; тел: +359 887 899 666

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

10.04.2017