Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки“, в поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938, район „Люлин“, ул. „Обелско шосе“ Столична общинаСЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки“, в поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938, район „Люлин“, ул. „Обелско шосе“ Столична община

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - София, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  

11.09.2020