Инвестиционно предложение за: "Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса" в ПИ с идентификатор 87401.7501.39, 87401.7501.40, 87401.7501.41, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община, с възложител "Вадиас" ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.39,  87401.7501.40, 87401.7501.41, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „Вадиас“ ООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

17.03.2020