Инвестиционно предложение от "ЗЕНА МХ" ЕООД за: „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), като на нея ще с извършват процеси по сортиране и събиране по видове на отделните годни за повторна употреба авточасти“ в с. Казичене, район "Панчарево"

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), като на нея ще с извършват процеси по сортиране и събиране по видове на отделните годни за повторна употреба авточасти“, в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2, ул. „Фарма парк“ №15, находящ се в с. Казичене, район "Панчарево",  Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2021