Инвестиционно предложение за: "Изграждане на обект: ’’Апартаментен хотел в УПИ VI-2850, кв. 31, местност ж.к. "Връбница-1”

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.)

ГЕОРГИ ПУНЕВ
И
БОГОМИЛ МИТРЕВ
съобщават

на засегнатото население, че имат инвестиционно предложение за:

"Изграждане на обект: ’’Апартаментен хотел в УПИ VI-2850, кв. 31, местност ж.к. "Връбница-1” – в поземлен имот с идентификатор 68134.2819.2850, СО – район "Връбница”, гр. София

За контакти – Петър Атанасов, тел. 0888945123.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

26.06.2018