Инвестиционно предложение на “ФЪН СПОРТ” ЕООД за изграждане на Комплекс за спорт и атракции, ваканционно селище, административна сграда с търговска част, къщи за гости, паркинг и трафопост

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр.25/2003 г.)

“ФЪН СПОРТ” ЕООД

с Управител: Галина Иванова, седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. “Люлин“, ул. ”400” № 50, ЕИК 200594448
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Лице за контакти и упълномощен представител: Десислава Киселичка, моб. тел. 0884/689-830

адрес за кореспонденция - гр. София, район “Оборище“, п.к.1309, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 22, гр. София
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0884/689-830

(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на с. Иваняне, СО район “Банкя“, че има инвестиционно предложение за изграждане на: “Комплекс за спорт и атракции, ваканционно селище, административна сграда с търговска част, къщи за гости, паркинг и трафопост“ в УПИ 11-42, /ПИ с идентификатор 32216.2327.44/ и УПИ 1-40, /ПИ с идентификатор 32216.2327.40/, кв. 49, с. Иваняне, район Банкя, Столична община-ново инвестиционно предложение
(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew.sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

13.11.2018