Инвестиционно предложение за: „Изграждане на физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Кулбокс" АД на територията на ж.к. "Младост 1", гр. София "

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„Кулбокс" АД, с адрес: град Пловдив 4000, район "Източен", ул. „Архитект Камен Петков" № 1А, бл. Бизнес сграда „Лайм Трий", ет. 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115100705, представлявано от Иво Теодоров Димитров – изпълнителен директор телефон, факс, e-mail: 0700 45 045; office@cooolbox.bg

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Кулбокс" АД на територията на ж.к. "Младост 1", гр. София ", разположено в ж.к. "Младост 1", СО – район "Младост", гр. София.

За контакти: Магдалена Кожухарова, град Пловдив, ул. "Георги Бенковски" № 19, тел.+359888582182

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, ет.10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


Приложение: Информация по чл. 4, ал. З от Наредба за ОВОС.


 

12.10.2018