Инвестиционно предложение за: "Изграждане на четири двуетажни свободностоящи жилищни сгради в имоти с идентификатори 04234.6908.1680 и 04234.6908.45 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", за които е отреден УПИ Х-1680, 45 в кв. 145, м. „в.з. "Малинова долина" – Герена“ по регулационния план на София"

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

ЛАНКА ООД

гр. София, бул. „Черни връх“ 1-3, етаж 8

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на четири двуетажни свободностоящи жилищни сгради в имоти с идентификатори 04234.6908.1680 и 04234.6908.45 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", за които е отреден УПИ Х-1680, 45 в кв. 145, м. „в.з. "Малинова долина" – Герена“ по регулационния план на София.

За контакти: Лилия Петрова, тел. 0985 721 338,

адрес: София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51, офис 105.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 

07.11.2018