Инвестиционно предложение на Столична община за изграждане на бул. "Копенхаген" от ул. "Самоковско шосе" до бул. „Ал. Малинов“, район „Младост“

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

за инвестиционно намерение

по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10 (Приложения № 1 и № 2 – част Б) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на програми, планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони.

Уведомявам Ви, че Столична община има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на бул. "Копенхаген" от ул. "Самоковско шосе" до бул. „Ал. Малинов“, район „Младост“.

1. Данни за Възложителя:

Възложител: Столична община, гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, Булстат: 000696327

Кмет на Столична община: Йорданка Фандъкова

Лице за контакти: д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет, тел.: 02/986 10 08; факс: 02/ 986 25 70, e-mail: ts.tsvetkova@sofia.bg

2. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение включва реализирането на обект:

Изграждане на бул. "Копенхаген" от ул. "Самоковско шосе" до бул. „Ал. Малинов“.

Местонахождение: гр. София, район „Младост“.

►Ситуационно разположение и габарити:

Булевард „Копенхаген” принадлежи към първостепенната общинска улична мрежа – районна артерия ІІІ А клас. Изграждането му е от изключителна важност за подобряване на транспортната комуникация между източните квартали на гр. София. Чрез бул. „А. Сахаров“ ще се осъществява директна връзка с бул. „Ал. Малинов“. Изграждането му ще разтовари трафика по бул. "Ал. Малинов", който е един от най-натоварените столични булеварди. Съгласно идейния инвестиционен проект се предвижда продължение на изградения бул. „Копенхаген“ от бул. „Цариградско шосе“ до Метростанция 18 ("Младост 3"), район „Младост“ по регулация. Участъкът е с дължина 1,4 кm.

Габаритът му е 47,2 m. Предвиден е трамвай в обособено трасе със широчина 7,70 m, отделен двустранно от автомобилния трафик със зелени пояси по 2,50 m. От двете му страни са предвидени две пътни платна по 7,00 m с по две ленти за движение в посока. В северна посока е предвидена двупосочна велоалея с широчина 2,50 m, отделена от пътното платно с ивица от 1,00 м и отделена със зелена площ 1,50 m от тротоара, който е с широчина 3,00 m. В южна посока е предвидено локално платно с широчина 6,00 m и тротоар с широчина 5,00 m.

Булевардът ще поеме максималното възможно натоварване, от бъдещото застрояване на територията по новите ПУП с площ 16,8 хектара, отредени за нов офис и технологичен парк. Това е новият квартал "Младост 5" зад комплекса на БАН на "Цариградско шосе" и района до магазин "Метро" и 145. СОУ.

Проектът и строителството ще включват следните части: пътна, отводняване, нова канализация съгласно план-схемите за територията, водоснабдяване, улично осветление, ел. снабдителна мрежа, телекомуникации, релсов път и ККМ, газоснабдяване/топлоснабдяване и ландшафтна архитекура.

Общата дебелина на пътната конструкция в пътните платна е 73 сm, оразмерена за много тежко движение: 4 сm плътен асфалтобетон, 4 сm неплътен асфалтобетон, 20 сm порест асфалтобетон за основен пласт и 45 сm трошен камък.

Общата дебелина на пътната конструкция в локалното платно е 66 сm, оразмерена за тежко движение: 4 сm плътен асфалтобетон, 4 сm неплътен асфалтобетон, 13 сm порест асфалтобетон за основен пласт и 45 сm трошен камък.

Настилката за велоалеята е обща дебелина 25 сm: 5 сm пясъчен асфалтобетон и 20 сm основа от трошен камък. Тротоарната настилка е с обща дебелина 39 сm: 6 сm унипаваж, 3 сm пясък и 30 сm трошен камък.

Проектът е изработен съгласно действащата нормативна уредба към момента на изготвянето му. Няма разминаване между отделните части на проекта и недопустимо засичане на инсталации.

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционно предложение, чрез издаване на разрешение по реда на Закона за устройство на територията е главният архитект на Столична община,  на основание на оценките за съответствие със:

- Правилата и нормите за устройство на територията;

- Изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и взаимната съгласуваност на отделните части на проекта.

3. Местоположение на площадката.

Обектът е на територията на гр. София, район „Младост”.

Предвижданията на инвестиционното предложение не засягат териториално защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Обектът не засяга територии за опазване обектите на културното наследство.

По план-схема на първостепенната улична мрежа към общия устройствен план на гр. София и Столична община, обектът е районна артерия ІІІ А клас. Реализирането на инвестиционното предложение ще подобри организацията на движение и транспортно-експлоатационните характеристики на улицата.

Осъществяването на предложението не предполага трансгранично въздействие.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи, както и по време на експлоатацията не се предвижда използването на природни ресурси.

Ще се подобрят параметрите на инженерната и транспортната инфраструктура.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвижданията за тяхното третиране.

Не се очаква генериране на опасни отпадъци.

Очаквани строителни отпадъци

17 03 01 * – Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран и 17 03 02 – Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01. Отпадъкът ще се генерира при разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка. Ще се генерират и отпадъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и настилка) при повърхностното нанасяне на асфалтовите покрития. Състав на отпадъците – минерални фракции, минерално брашно, битум, катран, асфалт и полимери.

Очаквани битови отпадъци

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по реконструкциите ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци.

Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци от обекта ще се предават и транспортират от обекта, съгласно писмен договор сключен между фирмата – изпълнител на строителството и лица притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

По време на експлоатацията на транспортната инфраструктура, във връзка с нейното целогодишно поддържане, последното ще се явява постоянен генератор на атпадъци с код 20 03 03 – Отпадъци от почистване на улици. Почистването се прави по график. 

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води(битови/промишлени)

От реализацията на инвестиционното предложение се очаква формирането само на битови отпадъчни води от работещите на обекта. Ще бъдат осигурени химически тоалетни при реализирането на обекта.

7. Срок за реализация на инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното предложение се предвижда да се извърши през 2021 – 2022 година.

Въз основа на гореизложеното, моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

 

 

08.03.2021