Инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя за ПИ с идентификатор 44063.6207.896, местност „Висо“, с. Лозен по КККР на район „Панчарево“ – СО, за строителство на обект: „За обществено обслужване и търговска дейност“

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.)

от „СТАДИ“ ЕООД с управител Симеон Станимиров Недялков – гр. София, с. Лозен, ул. „Чемшир“ 3

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя за ПИ с идентификатор 44063.6207.896, местност „Висо“, с. Лозен по КККР на район „Панчарево“ – СО, за строителство на обект  „За обществено обслужване и търговска дейност“.

 

За контакти – Оля Ангелкова, GSM 0888 207 689

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № l36, e-meil: riosv@riew-sofia.org

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОБОС

18.05.2018