Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя в с. Чепинци, р-н „Нови Искър”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/20ОЗ г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г.) от

Пламка Петрова

гр. Нови Искър

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя на ПИ с идентификатор 80409.5826.31 по КККР на с. Чепинци, р-н „Нови Искър”, местност: “Неговански път“ отреден за УПИ II – 31 - за жилищно строителство, кв. 106а, местност: с. ”Чепинци”, район „Нови Искър“ – СО.

За контакти – Димитрина Иванова, GSM 0888 330 564.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, e-meil: riosv@riew-soria.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

05.04.2019