Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПР за ПИ с идентификатор 68134.1331.2053 по КККР на район “Надежда” – СО, отреден за УПИ ХУП-2053 – за жилищно строителство, кв. 30, местност: кв. "Требич", район „Надежда“ – СО

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.) от

Мирослава Любомирова Миронова

гр. София, кв. "Банишора",

ул. „Иван Тургенев“ № 3, ет. 2, ап. 4

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изготвяне на ПУП-ИПР за ПИ с идентификатор 68134.1331.2053 по КККР на район “Надежда” – СО, отреден за УПИ ХУП-2053 – за жилищно строителство, кв. 30, местност: кв. "Требич", район „Надежда“ – СО.

 

За контакти – Мирослава Миронова, GSM 0988 879 222.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org


Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 

05.06.2018