Инвестиционно предложение за: „Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II”
О Б Я В А 
до заинтересованите лица и общественост
 
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
с адрес гр. София, ул. „Московска” № 33 

СЪОБЩАВА 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 

„Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II“,
 

разработващо се в рамките на Договор № СО-РД-55-783 от 12 декември 2014 г. между Столична Община и ДЗЗД „Смарт – Инфра Консулт“ за „Разработване на пакет документи в съответствие с изискванията на чл. 100 и чл. 101 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. София – II фаза“. Изпълнението на проекта ще бъде финансирано по Оперативна програма Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) – 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“. 

За контакти: Телефон: 0885 22 60 60, e-mail: vnedelcheva@synergybg.com Велимира Неделчева 

Писмени становища и мнения се приемат в: 
• РИОСВ-София, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, 10 ет., п.к. 332; 
• СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр. София, ул. „Московска” № 33, към вх. № СОА16-ДИ05-990-[1]/23.03.2016 г. 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

23.03.2016