Инвестиционно предложение от „София Електрик Брюинг“ ООД за: „Изграждане на независима микропивоварна“

 

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

„София Електрик Брюинг“ ООД

ЕИК: 205515789

Пълен пощенски адрес: София, бул. „Христо Смирненски“ № 23, ет. 3

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0887 397049, simo@sofiaelectricbrewing.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Симеон Първанов

Лице за контакти: Симеон Първанов

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението, че има инвестиционно предложение: „Изграждане на независима микропивоварна“, с местоположение: гр. София, Район "Сердика", НПЗ „Хаджи Димитър“, УПИ I, кв. 509, в производствена сграда с идентификатор 68134.509.1660.4. Обектът заема част от първи етаж, кота +6,10 м, с обща наемна площ от 400.00 кв. м (четиристотин квадратни метра) от Блок 4 (четири) на бивш хладилен завод МРАЗ, в административен комплекс, наречен VASSILEV Business City, с административен адрес: гр. София, ул. „Индустриална“ № 11.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

04.04.2019