Инвестиционно предложение с възложител Н.К. за „Изграждане на пет жилищни сгради“ в с. Лозен, район „Панчарево“, СО

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6235.23, м. „Джуджин азмак “, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложител Н. К.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Софиям – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

06.07.2020