Инвестиционно предложение: „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в поземлен имот в м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“ с възложител „Тавилог“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение : „Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в поземлен имот с идентификатор 12084.2759.125, м. „Толева махала“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „Тавилог“ ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

27.08.2020