Инвестиционно предложение: „Поставяне на екструдер към съществуваща площадка за съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, дърво и стъкло и за третиране на отпадъци от пластмаса“, в поземлен имот с идентификатор 39791.6019.1221, район „Панчарево”, Столична община

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

 

„МАРГИВ БГ“ ЕООД

ЕИК: 202618022

 

Пълен пощенски адрес: област София, община Столична, гр. София

Лице за контакти: Боян Веселинов

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението, че има инвестиционно предложение: „Поставяне на екструдер към съществуваща площадка за съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, дърво и стъкло и за третиране на отпадъци от пластмаса“, в поземлен имот с идентификатор 39791.6019.1221, район „Панчарево”, Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

 


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

08.04.2019