Инвестиционно предложение от „Полиграфия офис център” ЕАД за довършване на преустройство на съществуваща сграда - Депо в подземен гараж и надземен паркинг в обект „Полиграфия” - Административни сгради, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47а

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/ 2003 г.)

„Полиграфия офис център” ЕАД
ЕИК: 175457398

Представлявано от: Христо Илиев
Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47а
Лице за контакти: Емил Байчев, ел. поща: e.baychev@link-bg.net

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение: „Подобект довършване на преустройство на съществуваща сграда - Депо в подземен гараж и надземен паркинг (сграда с идентификатор 68134.108.239.8), в обект „Полиграфия” - Административни сгради - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47а (УПИ II, кв.19. м. „Трета извънградска част”) - преустройство на съществуващи сгради (имот с идентификатор 68134.108.239), район „Средец”, Столична община

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

Приложение:

1.  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
15.04.2019