Инвестиционно предложение от "Петтас България" АД за изграждане на Шоурум, складова част и офиси в гр. София, район „Връбница“

riosv@riew-sofia.orgОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание ч.1. 4, ал. 2 от Наредбата за условната и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"ПЕТТАС БЪЛГАРИЯ" АД , ЕИК: 130466455

с адрес на управление;
ОБЛАСТ ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ,                                                                                                                                         гр. Ямбол 8600
ж.к. кв. ИНДУСТРИАЛЕН, ул. 14 № 22

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на Шоурум, складова част и офиси в гр. София, район „Връбница“

УПИ IV – 156 идентификатор – 68134.2812.156
У ПИ IV –157, идентификатор – 68134.2812.157
кв. 1, м. бул. "Ломски шосе" – пътен възел с. Мрамор

За контакти:

гр. Ямбол 8600, област Ямбол, община Ямбол . ж.к. кв. ИНДУСТРИАЛЕН, ул. 14 № 22

(адрес за кореспонденция )

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618
бул. „Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

I. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредба га за ОВОС

 

 

03.07.2018