Инвестиционно предложение на „Валиян“ ООД за: „Изграждане на три броя тръбни кладенци – един водочерпателен и два реинжекционни”, район "Люлин"

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС)

за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя тръбни кладенци – един водочерпателен и два реинжекционни” за захранване на термопомпена инсталация на “Предприятие за производство на мебели” в имот с индефикатор 68134.4355.1757 по КККР на гр. София, район "Люлин" с административен адрес ул. “Обелско шосе” № 7, с възложител „ВАЛИЯН“ ООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

05.11.2019