Инвестиционно предложение на „В.Е.К.О. Трейд – 2000“ ЕООД за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци (ОЧЦМ), (ИУМПС), (ИУЕЕО), (НУБА), (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основанис чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „В.Е.К.О. Трейд – 2000“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1233, район р-н „Сердика”, ж.к. „Банишора”, ул. „Яворова чука” № ЗА, ет. 2, ап. 6

ЕИК: 131242064

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Наименование:

„Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“ в УПИ № VII, за имоти: 961, 966, 967, 971, реална част 1000 кв. м от имот 966, в м. НПЗ „Хаджи Димитър”.

Местоположение: област София, община Столична, гр. София, местност “Хаджи Димитър” по плана на гр. София, в УПИ VIII, за имоти: № 961, 966, 967, 971, реална част 1000 кв. м от имот 966, като имотът е разположен само в зона СМФ и не обхваща зона ТГО гора и озеленяване. Имотът е с размери: лице по ул. "Резбарска" 25 м и дълбочина 40 м.

Кратка характеристика на обекта: Инвестиционното предложение е ново и предвижда извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло. Територията на имота попада в производствена територия – зона СМФ – смесена многофункционална зона според ОУП на Столична община, с ПУП-ПРЗ и ИПР за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвредни производства, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк.

Опазване на околната среда:

Площадката не попада в защитени територии. Не се очаква негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух, водите и почвите в района от реализацията на инвестиционното предложение. На площадката не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура.

За контакти: Едмонт Янкулов

Адрес: гр. София 1233, ж.к. „Банишора”, ул. „Яворова чука” № ЗА, ет. 2, ап. 6 тел.: 0888 540 678; e-mail: vekotrade@mail.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

12.10.2018