Инвестиционно предложение на "Транстир" ЕООД за: „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район "Нови Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички заинтересовани страни

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви уведомяваме, че

„ТРАНСТИР” ЕООД

има следното инвестиционно предложение:

„Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район "Нови Искър“.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба по околна среда изготвеното уведомление, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е предоставено в Столична община, район „Нови Искър” и кметство с. Чепинци.

Писмени мнения и становища може да се представят в Столична община, район „Нови Искър”, кметство с. Чепинци и РИОСВ – София.

За контакти с Възложителя: Веска Никова – управител, гр. София 1700, ул. „Йордан Бакалов-Стубел” № 10, тел. 0882 099 909.
 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 

12.10.2018