Инвестиционно предложение на „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Водовземане от баластриерно езеро „Челопечене“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

гр. София, п. к. 1421, ул. „Емил Берсински“ № 12, ет. 5

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Водовземане от баластриерно езеро „Челопечене“, община Столична, район „Кремиковци“ с идентификатор 68134.8439.5“, гр. София, кв. "Челопечене", местност Лаката за промишлено водоснабдяване на обект: „Инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина в ПИ с индентификатори 61134.8441.14 и 22304.7930.15, община Кремиковци, гр. София“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

03.07.2018