Инвестиционно предложение на „Р-Скрап ЕООД за „Разширяване на дейността на дружеството и включване на дейности по съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/”


ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

От „P-Скрап” ЕООД, ЕИК: 202728274, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. Нови Искър 1280, ул. „Хаджи Димитър” № 33 представлявано от Халед Ибрахим Хасан Халайле - Управител
 

 

СЪОБЩАВА
 


на засегнатото население, че има инвестиционно намерение на „Р-СКРАП ЕООД за „Разширяване на дейността на дружеството и включване на дейности по съхраняване и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/”

Лице за контакти: Здравка Джонгова, 0898/409129

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

ОБЯВЛЕНИЕ


УВЕДОМЛЕНИЕ

31.03.2017