Инвестиционно предложение на „ПОЛИГРАФСНАБ“ ЕООД за „Модернизация на производствената дейност на Печатарски цех, чрез Изграждане на Съоръжение за третиране на производствени отпадъчни води от цеха“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ПОЛИГРАФСНАБ“ ЕООД

гр. София, Район „Изток“, ул. „Тинтява“ № 100

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Модернизация на производствената дейност на Печатарски цех, чрез Изграждане на Съоръжение за третиране на производствени отпадъчни води от цеха“, местоположение: III-ти и IV-ти етаж на сграда разположена на адрес: гр. София, ул. „Тинтява“ № 100, поземлен имот 68134.803.460.1.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

03.07.2018