Инвестиционно предложение на „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за “Заустване на обработени води в река Лесновска на км 12+045.50“ от обект: „Инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина в ПИ с индентификатори 61134.8441.14 и 22304.7930.15, община Кремиковци, гр. София“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

гр. София, п. к. 1421, ул. „Емил Берсински“ № 12, ет. 5

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Заустване на обработени води в река Лесновска на км 12+045.50“ от обект: „Инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина в ПИ с индентификатори 61134.8441.14 и 22304.7930.15, община Кремиковци, гр. София“, местоположение: Поземлен имот 68134.8439.8 (Територия, заета от води и водни обекти), гр. София, кв. "Челопечене", местност Лаката.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

03.07.2018