Инвестиционно предложение на “Петрол Енерджи” ЕООД за: „Шест резервоара за горива, резервоар за биодизел, автотоварище, жп разтоварище, подземен противопожарен резервоар, контролно-пропускателен пункт и трафопост“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Шест резервоара за горива, резервоар за биодизел, автотоварище, жп разтоварище, подземен противопожарен резервоар, контролно-пропускателен пункт и трафопост“ в поземлен имот с идентификатор 68134.4335.2074, район „Люлин“, Столична община“, с възложител “Петрол Енерджи” ЕООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

12.10.2018