Инвестиционно предложение на „Петрест“ ООД за изграждане на: „Преустройство на част от склад в предприятие за транспортиране, съхранение и обезвреждане на странични животински продукти – домашни любимци”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Фирма „Петрест“ ООД

представлявана от Иван Симеонов Йорданов,

със седалище и адрес на управление, София 1113, улица „Александър фон Хумболт“ 36, Вход А, етаж 4, ап. 10, с ЕИК: 205056371,

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СКЛАД В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ”, мобилна инсталация нисък капацитет – до 50 кг/ч., съгласно РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 142/2011 на Комисията, от 25 Февруари 2011 г. за прилагане на РЕГЛАМЕНТ(ЕО) 1069/2009г на Европейския парламент.

Местоположение: „Централно Енерго Ремонтна База“ ЕАД, София, район "Сердика", Столична община, ул. „Локомотив“, номер 1, в УПИ IV – кв. 2, местност "НПЗ Военна рампа-изток", идентификатор № 68134.505.105.

За контакти Иван Симеонов Йорданов – управител , 088812222, улица “Александър фон Хумболт” 36, Вход А, етаж 4, ап. 10.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

04.10.2018