Инвестиционно предложение на „Пенев и партньори“ ООД за: „Изграждане на тръбен кладенец”, в ПИ с идентификатор 32216.2325.33, с. Иваняне, район „Банкя“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение : „Изграждане на тръбен кладенец”, в ПИ с идентификатор 32216.2325.33, село Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител „Пенев и партньори“ ООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

12.11.2019