Инвестиционно предложение на „Мелексис България“ ЕООД за изграждане на: „Производствена сграда за тестване на електронни компоненти на „Мелексис България“ ЕООД"

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на: Производствена сграда за тестване на електронни компоненти на „МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ“, със складова база и офиси“, находяща се в ПИ № 68134.4084.9442, УПИ III-9420, кв. 4, м. НПЗ Изток – подзона „Горубляне“, р-н „Младост“, ул. „Самоковско шосе“ №2, Столична община, с възложител „МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

07.07.2020