Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000" ЕООД за: "Изграждане на „Жилищна сграда спортен център, магазини, офиси, общ. обслужване, медицински център, детски център, подземни гаражи и трафопост“

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"МД СТРОЙ 3000" ЕООД
"МД СТРОЙ 07” ЕООД

гр. София 1434, район "Витоша", кв. "Симеоново", ул. "Босилек" № 20;

гр. София 1434, район "Витоша", кв. "Симеоново", ул. "Босилек" № 20;

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на „Жилищна сграда спортен център, магазини, офиси, общ. обслужване, медицински център, детски център, подземни гаражи и трафопост“, кв. 170А, УПИ II - 5448, местност "Студентски град", гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Калин Каменов, тел: 0896616689;

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

30.07.2018