Инвестиционно предложение на “Контракт сити” ООД за изграждане на обект “Уличен канал“ по алея между кв. 208 и кв. 208а за отводняване на ПИ с идентификатор 68134.1937.574 (УПИ I-574) кв. 208а, м. „Гърдова глава”, р-н "Витоша", гр. София - ново строителство

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

 

“Контракт сити” ООД

 

С управители: Любомир Чавдаров и Тано Нейчев

Седалище и адрес на управление: гр. София, район "Оборище", п.к. 1309 , ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 22 гр. София; ЕИК 130169726.

Лице за контакти и упълномощен представител:

Десислава Киселичка, моб. тел. 0884/689-830.

Адрес за кореспонденция: гр. София, район "Оборище", п.к. 1309, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 22, гр. София

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0884/689-830.

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население на район "Витоша" – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект “Уличен канал“ по алея между кв. 208 и кв. 208а за отводняване на ПИ с идентификатор 68134.1937.574 (УПИ I-574) кв. 208а, м. „Гърдова глава”, р-н "Витоша", гр. София – ново строителство.


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

05.04.2019