Инвестиционно предложение на „ИНТЕРПЛАСТ БГ” ЕООД за допълване на нови дейности с отпадъци на съществуваща площадката за събиране, съхранение и третиране (рециклиране/ оползотворяване) на пластмасови отпадъци и разполагане на мобилно съоръжение за предварително третиране /сепариране и балиране/ на смесени битови отпадъци /СБО/ и отпадъци от разделно събиране на отпадъци от опаковки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба по ОВОС) за инвестиционно предложение: „Допълване на нови дейности с отпадъци на съществуваща площадката за събиране, съхранение и третиране (рециклиране/ оползотворяване) на пластмасови отпадъци и разполагане на мобилно съоръжение за предварително третиране /сепариране и балиране/ на смесени битови отпадъци /СБО/ и отпадъци от разделно събиране на отпадъци от опаковки“, в бъдещо УПИ III2347 ПИ с идентификатор 68134.8275.86 и 68134.8275.86.1, м. „НПЗ Кремиковци – I част, и предходен  планоснимачен № 74, кадастрален лист Б-7-10-Б (в района на митница „Кремиковци) с площ – закрито хале с площ от 700 кв. м и открити площи от 2 500 кв. м., гр. София, Столична община, с Възложител „ИНТЕРПЛАСТ БГ” ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14.11.2019