Инвестиционно предложение на “Фън спорт’’ ЕООД за: “Изграждане на водопровод Ф200 мм ПЕВН и реконструкция на съществуващ водопровод Ф200 мм“ за захранване на УПИ II-42, м. “Метилявица“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.),

ФЪН СПОРТ ЕООД

С управител: Галина Иванова, седалище и адрес на управление: гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", ул. „400“ № 50, ЕИК 200594448.

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Лице за контакти и упълномощен представител:

Десислава Киселичка: моб. тел. 0884/689-830.

Адрес за кореспонденция: гр. София, район "Оборище", п.к.1309, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 22, гр. София

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0884/689-830.

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на с. Иваняне, район "Банкя" – СО, че има инвестиционно предложение за: “Изграждане на водопровод Ф200 мм ПЕВН и реконструкция на съществуващ водопровод Ф200 мм“ за захранване на УПИ II-42, (ПИ с идентификатор 32216.2327.44), кв. 49, м. “Метилявица“, с. Иваняне, район "Банкя", Столична община – ново инвестиционно предложение.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew.sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

26.10.2018