Инвестиционно предложение на „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД за изграждане на: „Уличен водопровод и канал от бул. “Черни връх“ (О.Т. 100) през О.Т. 101 – 102 – 103 – 104 до СВО и СКО на УПИ II-1421 кв. 12 м. ”НПЗ Хладилника 'Витоша” р-н "Лозенец", гр. София”

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД, ЕИК: 204870568, със седалище и адрес на управление в град София, район „Лозенец", бул. "Н. Й. Вапцаров" № 35, ет. 3, офис 3а.

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на: „Уличен водопровод и канал от бул. “Черни връх“ (О.Т. 100) през О.Т. 101 – 102 – 103 – 104 до СВО и СКО на УПИ II-1421 кв. 12 м. ”НПЗ Хладилника "Витоша” р-н "Лозенец", гр. София”

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Емилия Атанасова, град София, район „Лозенец", бул. "Н. Й. Вапцаров" № 35, ет. 3, офис 3а.

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

27.09.2018