Инвестиционно предложение на „Димакс – Димитър Карчинов“ ЕООД за: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и изгребна яма“ в УПИ XXIV-950, 3025, 3026 (ПИ с идентификатор 687134.1972.3074), кв. 126, м. "Драгалевци – разширение север", р-н „Витоша“ – СО

ОБЯВА
 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Димакс – Димитър Карчинов“ ЕООД,

ЕИК 175005998,
с управител Димитър Константинов Карчинов,

с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 112
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и изгребна яма“ в УПИ XXIV-950, 3025, 3026 (ПИ с идентификатор 687134.1972.3074), кв. 126, м. "Драгалевци – разширение север", р-н „Витоша“ – СО.

За контакти: Вероника Димитрова, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 18, ап. 9, тел. 0878789887.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 

14.11.2018