Инвестиционно предложение на “ДИЕМ-56” ООД за: ”Промяна предназначението на земята от земеделска за неземеделски нужди, ул. “Лазарица“, за обособяване на “Площадка за събиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло”

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

“ДИЕМ-56” ООД,

Седалище и адрес на управление: гр. София, район "Връбница", бул. “Ломско шосе” № 210 с управител Емилия Юркова

ЕИК 130349165

Телефон, факс и електронна поща (e-mail): GSM 0887 595-037

Лице за контакти и упълномощено лице:

Петко Петков – GSM 0896 625-705

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. ”Ломско шосе” № 210

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Връбница" – СО, че има инвестиционно предложение за: ”Промяна предназначението на земята от земеделска за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 68134.2815.40, (УПИ Х-40) по КККР на район "Връбница" – СО, ул. “Лазарица“, кв. 4, за обособяване на: “Площадка за събиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло”.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

27.09.2018