Инвестиционно предложение на „БГБ-ОЙЛ“ ЕООД за “Събиране, транспортиране и временно съхранение на растителни масла и мазнини от заведения за обществено хранене“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БГБ-ОЙЛ“ ЕООД

гр. София, ж.к. „Борово“, ул. „Природа“ № 19, ап. 20

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Събиране, транспортиране и временно съхранение на растителни масла и мазнини от заведения за обществено хранене“, с местоположение: Село Житен (бившият стопански двор), Столична община, район „Нови Искър“, GPS: 42.811590 23.253983.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

03.07.2018