Инвестиционно предложение на “Ауто Тест Лаб” ЕООД за: „Промяна предназначението на съществуваща автомивка с офиси и кафене към нея в КТП за ПП на ППС с офиси и кафене" в район "Връбница"

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“Ауто Тест Лаб” ЕООД

(с предишно наименование “Транс Софт Експрес” ЕООД) – инвеститор и ползвател на обекта,

от името и с писменото разрешение на собственика на имота

Първа инвестиционна банка АД

с адрес: гр. София, бул. ”Арсеналски“ № 105, ет. 10, ап. 44
 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Промяна предназначението на съществуваща автомивка с офиси и кафене към нея в КТП за ПП на ППС с офиси и кафене, намираща се в УПИ IX-304, (ПИ с индентифик. 68134.2821.2560), кв. 11, по УП на НПЗ „Орион" и съседни жилищни територии – север” и КК и КР на р-н „Връбница”, СО, и адм. адрес на ул. ”Адам Мицкевич” № 8

 

За контакти: Силвия Иванова, пълномощник

адрес: гр. София, бул. ”Арсеналски” № 105, ет. 10, ап. 44

тел.: 0888 426 572.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

02.04.2019