Инвестиционно предложение на „Айтауър дивелопмънт" ЕАД за: „Топлопровод и абонатни станции за: Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг и трафопост с к.к. 561,0 м и к.к. +575,00 м в УПИ I, кв. 259а, м. Солни пазар, СО – р-н „Триадица”, гр. София, и Многофункционална сграда с хотел, апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг с к.к. 656,00 м в...

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„АЙТАУЪР ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕАД,

със седалище и адрес на гр. София, ул. „Московска“ № 47, em. 1, ЕИК: 204065200, представлявано от управителя Виторио Гори – възложител

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлопровод и абонатни станции за: Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг и трафопост с к.к. 561,0 м и к.к. +575,00 м в УПИ I, кв. 259а, м. Солни пазар, СО – р-н „Триадица”, гр. София и Многофункционална сграда с хотел, апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг с к.к. 656,00 м в УПИ II, кв. 259а, м. Солни пазар, СО – р-н „Триадица”, гр. София”.

За контакти: Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofla.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 

03.10.2018